sorun/istek
Darkredtr yazilar >>> genel kategorisi

uyan (yazan: bocek)
Artýk uyanýn arkadaþlar... Bilerek bu baþlýðý seçtim. Yýllardýr beynimiz yýkanýyor, duygularýmýz sömürülüyor. Devletin baþýna seçtiklerimiz ellerinden geleni yapýp en büyük servetimiz olan cumhuriyetimizi ayaklar altýna alýyor. Peki bu gençlik neden bunun farkýnda deðil? kafelere, barlara týkýlýp kalmýþ bir nesilden bahsediyoruz. Artýk hayatý ciddiye almanýn zamaný gelmedi mi? Aman faþist olmasýn, komunist olmasýn diye yetiþtirilen bir nesilden daha ne beklenir demeyin. Birileri ülkeyi satýyor. Özelleþtirme bahanesiyle fabrikalarý,d ev kuruluþlarý peþkeþ çekiyor. Biz cebimizde son model cep telefonlarýmýz, þiþkin cüzdanlarýmýzla polyannacýlýk oynuyoruz. Masallara inanmayýnýz diyen bir liderin evlatlarýydýk biz. Ama artýk masalla uyutulur olduk. Vurulduk ey halkým unutma bizi diyen aydýnlarýmýzý daha cesetleri soðumadan tarihe gömdük. Bahriye Çok, Uður Mumcu, Abdi Ýpekçi gibi aydýnlarýmýzýn adýný ilk defa duyan yaþýtlarýmýz var. Bu yapýlan emanete en büyük saygýsýzlýk deðildir de nedir? Türkiye dincilerle yönetilemez. Hem laik hem müslüman olunmaz diyenleri utandýrmanýn zamaný çoktan gelip geçmektedir. Yýllardýr kendi tarihiyle bile aldatýlan bu millet þimdide þeriatý benimsemek zorunda býrakýlýyor. Aðar istemiyorsanýz kimse size bir þeyleri zorla kabul ettiremez. Yavaþ yavaþ ve sinsice uzanan eller gelip cumhuriyetin kalbine kadar uzanmýþtýr. Türk halký þeyh þaidin torunlarýyla yönetilemez. Türk halký aklý, vicdaný hür bir hükümete ihtiyaç duymaktadýr. Pkk'ya el altýndan yardým eden bir iradenin vereceði kararlar türk halkýný zehirlemekten baþka bir iþe yaramaz.
dier yazlar
>> baþlýk yok
>> uyan
>> yaratýcýlýk
>> radikal cezalar
>> ÝDEOLOJÝ NEDÝR?
>> seninle sensizlik
>> Yapýlan Hatalar
>> Anýtkabir, bilinen siluetinin yaný sýra bilinmeyen bir çok gerçeði
>> insanlýðýn kayýp dili
>> HAYAT+OYUN+ROL= HÝÇ...
>> Bu sana!!
>> Bu Hikaye Sadece Mutlu Sonla Biter
>> ÝLETÝÞÝM,ÇAÐDAÞ GERÇEKLÝK VE ZÝHÝNSEL KÝRLENME
>> neredesin sevgili ülkem
>> bir ruhun temizleniþi
>> EFSANE ÞEHÝR ÝSTANBUL!!
>> TUTUNACAK YERÝM YOK RESMÝ TUUTNAKLARDA!!
>> DÜÞÜNMEYEN TUTUCUDUR,DÜÞÜNEMEYEN APTAL,DÜÞÜNMEDÝÐÝNE ALDIRMAYAN ÝSE KÖLEDÝR
>> HER DALGANIN ÖNÜNE ATLAMAK!
>> TANIMI YOK BU ÞEYÝN!!
>> BEYÝN DAHÝL DEÐÝL RUHA
>> hükümran senfoni
>> Insanlar!
>> Elmas Tepesi - Bölüm 1
>> Nerde yaþýyoz?
>> BU NE YA?? BEN MÝ YAZDIM??!!
>> HOMER ON THE BOTTOM
>> KESÝNLÝKLE GECE!!
>> Arkamda güneþ, önümde rüya
>> ZAMANINDA ÖLÜM

kullanici adn:

ifren:


Google
1 parker
2 mumya_xp
3 Graveyard
4 warol
5 crysania_cns
1   (Konu Dýþý) puhaaaaa.......bu çocuða yapýlýrmý ...
2   (Konu Dýþý) izmir...
3   (Konu Dýþý) KIZLAR PC ALIRSA...
4   (Konu Dýþý) tekken 3...
5   (Konu Dýþý) psst bir bakarmýsýnýz buraya bak söz...Sitede yalanma faktrleri:
  Forum yazs: 1 dr ya
  Forum balk: 2 dr ya
  Yaz: 10 dr ya
  Sonsuz Yolculuk: 15 dr ya
  Davet: 25 dr ya
  DR Quiz 1 yldz: 5 dr ya
  DR Quiz 2 yldz: 10 dr ya
  DR Quiz 3 yldz: 20 dr ya
  DR Quiz 4 yldz: 30 dr ya
  DR Quiz 5 yldz: 50 dr ya


u an online olanlar

En iyi sekilde Mozilla Firefox ile goruntulenir.
Get Firefox
webmaster@darkredtr.com
Bu sitenin tm haklar Darkredtr.com©'a aittir. Level 25 Rogue bile haklar bizden alamaz.