sorun/istek
Darkredtr yazilar >>> genel kategorisi

baþlýk yok (yazan: deathtone)
Karþýlaþýrsýnýz. Otobüste cam kenarýnda oturuyorsunuzdur. O, durakta biraz üþüyerek baþka bir otobüs beklemektedir. Gözgöze gelirsiniz bir an. Ýnanýlmazdýr, ama onu seversiniz. Ona sarýlýp, herþeyinizi anlatmak, paylaþmak, dudaklarýna masum öpücükler kondurmak istersiniz. Sonra, o da kaldýrýr baþýný. Ýþte dersiniz, bu insan! Bu insan, benim koskoca bir hayatý birlikte götürmeyi arzuladýðým. Yerinizden doðrulup kapýya doðru yürümek hissi... Birdenbire, otobüs kalkar. Tüm düþünceler daðýlýr. O, geride, durakta kalýr. Belki bütün dünyanýzý deðiþtirecek bir tutku, tatsýz hatýralar eþliðinde ufalanýr. Herkes elinde tuttuðuyla kalýr.

Karþýlaþýrsýnýz. Barda tek baþýnýza içkinizi yudumluyorsunuzdur. O, bir masada arkadaþlarýyla eðlenmektedir. Alkol, þamata hýrla gitmektedir. Gözgöze gelirsiniz bir an. Ýnanýlmazdýr, ama onu seversiniz. Ona gidip, merhaba deyip, yanýna çöküp, þimdiye kadar nerelerdeydin diye sormak istersiniz. Korkarak, yüzünüzü öte tarafa çevirirsiniz. Kaçamak bakýþlar, dizginleri tutar. Güzelliðini aklýnýza yerleþtirmeye çalýþýrsýnýz. Bambaþka bir hayatýn kapýsý önünde sanki elele durmaktasýnýzdýr. Bir hamle... Minicik bir hamle, herþeyi yoluna koyacaktýr. Derken, hesabý ödeyip ayaklanýrlar. O çýkarken peþinden koþmak, onu tutmak, lütfen gitme diye yalvarmak... tarzý düþünceler daðýlýr. O, þehrin sokaklarýnda kaybolur. Belki bütün dünyanýzý deðiþtirecek bir tutku, tatsýz hatýralar eþliðinde ufalanýr. herkes elinde tuttuðuyla kalýr.

Karþýlaþýrsýnýz. Büyük bir olasýlýkla ayný ana dili kullanmaktasýnýzdýr. Ayný þeylere birlikte gülme, birlikte üzülme yeteneðiniz çakýþmaktadýr. Ayný müzik türünden zevk almaktasýnýzdýr. Ayný tür filmler, oyunlar ilginizi çekmektedir. sizi tanýþtýracak bir ortak arkadaþ ararsýnýz ortalýkta. Yoktur. Gereksiz bir laleliktir bu! Sanki bir talk-showda beklemediðiniz bir anda sorulan soru karþýsýnda paniklemiþsinizdir. Armut gibisinizdir. Bir ihtimal?! Mümkün deðildir. THY'nýn dediði gibi: Düþenin dostu olmaz!. Belki bütün dünyanýzý deðiþtirecek bir tutku, tatsýz hatýralar eþliðinde ufalanýr. Herkes elinde tuttuðuyla kalýr.
dier yazlar
>> uyan
>> yaratýcýlýk
>> radikal cezalar
>> ÝDEOLOJÝ NEDÝR?
>> seninle sensizlik
>> Yapýlan Hatalar
>> Anýtkabir, bilinen siluetinin yaný sýra bilinmeyen bir çok gerçeði
>> insanlýðýn kayýp dili
>> HAYAT+OYUN+ROL= HÝÇ...
>> Bu sana!!
>> Bu Hikaye Sadece Mutlu Sonla Biter
>> ÝLETÝÞÝM,ÇAÐDAÞ GERÇEKLÝK VE ZÝHÝNSEL KÝRLENME
>> neredesin sevgili ülkem
>> bir ruhun temizleniþi
>> EFSANE ÞEHÝR ÝSTANBUL!!
>> TUTUNACAK YERÝM YOK RESMÝ TUUTNAKLARDA!!
>> DÜÞÜNMEYEN TUTUCUDUR,DÜÞÜNEMEYEN APTAL,DÜÞÜNMEDÝÐÝNE ALDIRMAYAN ÝSE KÖLEDÝR
>> HER DALGANIN ÖNÜNE ATLAMAK!
>> TANIMI YOK BU ÞEYÝN!!
>> BEYÝN DAHÝL DEÐÝL RUHA
>> hükümran senfoni
>> Insanlar!
>> Elmas Tepesi - Bölüm 1
>> Nerde yaþýyoz?
>> BU NE YA?? BEN MÝ YAZDIM??!!
>> HOMER ON THE BOTTOM
>> KESÝNLÝKLE GECE!!
>> Arkamda güneþ, önümde rüya
>> ZAMANINDA ÖLÜMkullanici adn:

ifren:


Google
1 parker
2 mumya_xp
3 Graveyard
4 warol
5 crysania_cns
1   (Konu Dýþý) puhaaaaa.......bu çocuða yapýlýrmý ...
2   (Konu Dýþý) izmir...
3   (Konu Dýþý) KIZLAR PC ALIRSA...
4   (Konu Dýþý) tekken 3...
5   (Konu Dýþý) psst bir bakarmýsýnýz buraya bak söz...Sitede yalanma faktrleri:
  Forum yazs: 1 dr ya
  Forum balk: 2 dr ya
  Yaz: 10 dr ya
  Sonsuz Yolculuk: 15 dr ya
  Davet: 25 dr ya
  DR Quiz 1 yldz: 5 dr ya
  DR Quiz 2 yldz: 10 dr ya
  DR Quiz 3 yldz: 20 dr ya
  DR Quiz 4 yldz: 30 dr ya
  DR Quiz 5 yldz: 50 dr ya


u an online olanlar

En iyi sekilde Mozilla Firefox ile goruntulenir.
Get Firefox
webmaster@darkredtr.com
Bu sitenin tm haklar Darkredtr.com©'a aittir. Level 25 Rogue bile haklar bizden alamaz.